GDPR

I.

Základní ustanovení

 1. Spolok Detvan. z. s., IČ: 61385042, se sídlem Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2, zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 6385 (dále jen „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • rok narození.
 1. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Spolok Detvan. z. s., Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2

email: info@detvan.cz

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší registrace k blogování.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro umožnění blogování.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 2. umožnění blogování na webu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 3. oprávněný zájem správce na poskytování přímé osvěty (zejména pro zasílání newsletterů či pozvánek na kulturně-společenské akce apod.) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR včetně vašeho souhlasu k poskytování této přímé osvěty na vyžádání (zejména pro zasílání newsletterů či pozvánek na kulturně-společenské akce apod.) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 4. Účelem zpracování osobních údajů je
 5. umožnění blogování na webovém prostoru správce. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
 6. zasílání newsletterů či pozvánek na kulturně-společenské akce apod.
 7. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 2. za účelem evidence uživatelů blogovacího prostoru. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace posledního blogovacího úkonu. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely osvěty, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 4. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 2. zajišťující funkční a bezpečnostní rozhraní webového prostoru správce, a dále
 3. zajišťující marketingové služby.
 4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích můžou být poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 3. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 8. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 9. Dále máte právo případné zasílané newsletterykdykoliv odhlásit a to jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, zálohy
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním registračního formuláře na blogování (či odběr novinek) potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 12. 2019.