Život v Prahe

Štúdium v Českej republike

Väčšina českých vysokých škôl poskytuje kvalitné vzdelanie rešpektované v zahraničí. Aktuálny kompletný zoznam vysokých škôl a akreditovaných študijných programov môžete získať na stránke Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů.

Priebeh a organizáciu štúdia na vysokých školách upravuje hneď niekoľko predpisov. Je v nich upravený napr. proces prijímania, prerušenia a absolvovania študijného programu, prípadne proces ukončenia štúdia. Základným predpisom je zákon o vysokých školách. Každá vysoká škola má svoje vnútorné predpisy (napr. Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovej), jednotlivé fakulty ďalej upravujú konkrétne podmienky štúdia vlastnými predpismi (napr. Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě UK, Pravidla pro organizaci studia na Právnické fakultě UK).

Pobyt v Českej republike

Všetky podstatné informácie a formuláre možno nájsť na stránkach Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Prechodný pobyt

Občania EU sa v ČR nachádzajú prechodne od prekročenia hraníc. K tomu nie je treba žiadne povolenie. Aj Slováci môžu v Česku študovať, pracovať a podnikať bez zvláštneho povolenia k pobytu.

V prípade predpokladanej doby pobytu nad 30 dní je povinnosť ohlásiťsvoje miesto pobytuna miestnom oddelení Cizinecké policie (Policie ČR). Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí pokuta. To neplatí, ak občan EU pobýva v ubytovacom zariadení (napr. koleje, hotely). Ubytovacie zariadenia majú ohlasovaciu povinnosť zo zákona a občanovi EU teda táto povinnosť zostáva, ak je ubytovaný súkromne.

Každý občan EU môžepožiadaťna Ministerstve vnútra o vydaniepotvrdenia o prechodnom pobyte (fialový formulár). Nutné je splniť 2 podmienky: preukázanie dôvodu pobytu (napr. potvrdením o štúdiu, pracovnou zmluvou), žiadateľ nepredstavuje nebezpečie či sociálnu záťaž pre ČR (overuje prioritne samo Ministerstvo vnútra).

Na hlásené miesto pobytu doručujú dôležité dokumenty orgány verejnej moci v ČR, napr. súdy. Prípadné zmeny (napr. miesta pobytu) je preto treba včas hlásiť na Policii ČR, prípadne Ministerstvu vnútra.

Výhody potvrdenia o prechodnom pobyte, napr.:

 • automaticky pridelené české rodné číslo,
 • možnosť voliť vo voľbách do samosprávnych celkov a Európskeho parlamentu,
 • možnosť zabezpečenia parkovania v modrých zónach,
 • možnosť jednoduchšieho preukázania pobytu pre vydanie potvrdenia o daňovom domicile či pri žiadosti o trvalý pobyt,
 • zjednodušenie preukázania pobytu v ČR v ďalších bežných životných situáciách (prihlásenie motorového vozidla a získanie českej ŠPZ, žiadosť o pôžičku/úver, zmluvy s tel. operátormi).

Trvalý pobyt

O povolenie k trvalému pobytu sa môže požiadať na Ministerstve vnútra (fialový formulár) po splnení podmienky dĺžky 5-ročného prechodného pobytu na území. Trvalý pobyt má neobmedzenú platnosť (predlžuje sa iba preukaz o pobyte) a medzi jeho hlavné dopady patria: automatická účasť v systéme verejného zdravotného poistenia, zjednodušená možnosť žiadať o hypotekárny úver, možnosť účasti v systéme sociálneho zabezpečenia, možnosť požiadať o štátne občianstvo ČR po 3 rokoch trvalého pobytu.

Ohlasovacia povinnosť na Slovensku

Občan SR, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a pripravuje sa na vycestovanie na dlhšie ako 90 dní, má právo ohlásiť to v ohlasovni pobytu(uvedie sa štát, miesto pobytu, predpokladaná doba).

Občan SR, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a pripravuje sa na vycestovanie s cieľom vycestovať trvalo, má povinnosť ohlásiť to v ohlasovni pobytu (uvedie sa štát, miesto pobytu, deň začiatku pobytu v zahraničí = deň konca trvalého pobytu na Slovensku). Ak je občan už v zahraničí a získa tam trvalý pobyt, vyplní odhlasovací lístok na príslušnom Veľvyslanectve SR. V tom prípade je povinnosť vrátiť občiansky preukaz (adresa trvalého pobytu na Slovensku už neplatí) a možnosť získať nový.

Česká a Slovenská republika majú uzatvorenú dohodu o vzájomnom prístupe do evidencie obyvateľstva v určitých prípadoch.

Práca

Existujú 3 základné pracovnoprávne vzťahy – pracovný pomer (pracovná zmluva), dohoda o pracovní činnosti (DPČ, ohraničená max. 20 hodinami v týždni u zamestnávateľa), dohoda o provedení práce (DPP, ohraničená max. 300 hodinami v roku u zamestnávateľa). Akákoľvek zo zmlúv musí byť uzatvorená písomne.

Slováci majú voľný vstup na trh práce v ČR, nie je potrebné žiadne povolenie. Zamestnávateľ má jedinú zvláštnu povinnosť pri zamestnávaní občanov SR (okrem bežnej ohlasovacej povinnosti v prípade zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia a daní), ktorá spočíva v  povinnosti ohlásiť nástup do zamestnania (a jeho ukončenie) voči Úradu práce ČR. Slovenskí študenti môžu tiež pracovať bez obmedzenia (teoreticky u rôznych zamestnávateľov 24/7).

Poistenie a dane

Platí základné pravidlo, že každý občan EU je zdravotne poistený vo verejnom systéme iba v jednej členskej krajine. Slovenskí študenti bez trvalého pobytu nie sú z titulu svojho štúdia verejne zdravotne poistení v ČR, zostáva im slovenské zdravotné poistenie (preukaz EHIC), ktoré môžu v ČR využiť v urgentných prípadoch (lekár, lieky na predpis, hospitalizácia).

Náklady na neodkladnú a nutnú zdravotnú starostlivosť následne oproti včasnej žiadosti doloženej originálnymi dokladmi preplatí slovenská zdravotná poisťovňa.

Všeobecne, účasť v českom systéme verejného zdravotného poistenia zo zákona pre Slovákov vzniká napr.:

 • od 1. dňa v prípade získania trvalého pobytu,
 • od 1. dňa pracovného pomeru,
 • v danom mesiaci v prípade dohôd od určitej výšky hrubej mesačnej mzdy (u DPČ nad 3000,- Kč, u DPP nad 10000,- Kč).

Ak slovenský študent, ktorý pobýva v ČR prechodne chce, aby zaň štát platil poistné na zdravotné poistenie aj ďalej, je povinný aspoň raz v akademickom roku dokladovať svojej slovenskej poisťovni, že študuje denné štúdium na českej vysokej škole.

Vznik a skončenie účasti v českom systéme verejného zdravotného poistenia je treba včas oznamovať svojej slovenskej poisťovni.

Študenti majú okrem bežnej zľavy na dani z príjmu u zamestnávateľa (tzv. „ružové prohlášení“) možnosť zľavy pre študenta v celkovej výške 4020,- Kč. Príslušnosť pre podanie daňového priznania k dani z príjmu určuje Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR. K preukázaniu daňovej rezidencii v Česku slúži „Potvrzení o daňovém domicilu“, ktorý sa jednoduchšie obdrží na základe potvrdenia o prechodnom pobyte.

Doby dôchodkového poistenia sa pre účely neskoršieho vzniku nároku na starobný dôchodok v jednotlivých členských krajinách EU sčítajú.

Na internete je možné nájsť niekoľko kalkulačiek čistej mzdy (po odpočítaní odvodov na sociálne a zdravotné poistenie a daní).

Bývanie

Vlastné bývanie si možno zaistiť najčastejšie formou „spolubývania“ alebo nájomnej zmluvy k celému bytu. V každom prípade možno odporučiť uzatvorenie písomnej zmluvy, ktorej súčasťou bude aj tzv. „předávací protokol“. V protokole sa potvrdzuje prebratie a odovzdanie bytu či miestnosti a vecí určených k užívaniu (a ich stav) na začiatku (aj konci nájmu). Ak platíte nájom bankovým prevodom, predídete tak neskorším sporom v prípade nezhôd kvôli plateniu nájomného a služieb za užívanie bytu (miestnosti) či energií.

Životné situácie v Prahe spojené so slovenskými orgánmi

Kontaktujte Veľvyslanectvo SR v Prahe v prípade riešenia napríklad týchto záležitostí:

 • cestovné doklady, občianske preukazy,
 • vodičské preukazy,
 • matričné doklady (rodný list, sobášny list, úmrtný list),
 • štátne občianstvo,
 • prihlasovanie a odhlasovanie k pobytu voči slovenským orgánom,
 • urgentná konzulárna pomoc,
 • výpis z registra trestov SR (na počkanie)…

Kontakty na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe:

Pelléova 12, 160 00, Praha 6

tel.: +420 233113051, e-mail: cons.prague@mzv.sk

Ďalšie praktické informácie pre Slovákov žijúcich v zahraničí nájdete spracované na webe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Upozornenie na záver

Účelom vyššie uvedených informácií je základná orientácia v možnostiach a povinnostiach vo vybraných oblastiach života v ČR. Informácie sú všeobecného charakteru a sú platné ku dňu 31. 12. 2019, Spolok Detvan neručí za správnosť týchto informácií. Spolok Detvan nemá kapacitu a oprávnenie na poskytovanie individuálne právneho poradenstva. Bližšie informácie môžete získať na našich osvetových akciách (sledujte náš Facebook), prípadne zdieľaním svojich skúseností na webe (viď Slovenská menšina v Prahe).

Spracoval: Tomáš Verčimák