You are currently viewing Parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej Republiky zo zahraničia

Parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej Republiky zo zahraničia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 29. februára 2020 od 07.00 h do 22.00 h.

Volič (občan SR, ktorý najneskôr 29. 02. 2020 dovŕši 18 rokov a nenastala uňho prekážka práva voliť) môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:

  • nemá trvalý pobyt na území SR a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, alebo
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Kompletný prehľad informácií a podmienok k voľbám získate na webe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zjednodušenú možnosť elektronickej registrácie (žiadosti) pre voľbu zo zahraničia poštou je možné využiť tu.